Norge

SØK VISUM

Informasjon om visum til Norge


Alle utlendinger må som hovedregel ha visum for å reise inn i Norge. Borgere av land som er med i Schengensamarbeidet, kan reise fritt mellom medlemslandene. Det samme gjelder utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse i et av medlemslandene. Norge har også visumfrihetsavtaler med en rekke land som unntar borgere fra disse

landene fra visumplikten.

Utenlandske statsborgere kan søke følgende visum til Norge
• Schengenvisum
• Innreisevisum
• Humanitært visum (gjelder ikke i Schengen-området)
• VLTV
• Nødvisum
• Visum til utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen


De fleste som kommer til Norge søker Schengenvisum.

Se på vilkårene for Schengen visum , Om du oppfyller de kravene ta kontakt med oss vi vil hjelpe deg med Schengenvisum til Norge

Vilkår for å få Schengenvisum

• Søkeren må ha gyldig reisedokument. Reisedokumentet må være gyldig i minst tre måneder utover det tidsrom som visumet gjelder for.
• Søkeren må kunne sannsynliggjøre det planlagte formålet med oppholdet.
• Søkeren må ha egne midler til å dekke reise (tur/retur) og opphold i Schengenområdet. Alternativt kan en person som er bosatt i Norge garantere for midler til reise (tur/retur)og opphold.
• Søkeren må ha adgang til å returnere til det landet han oppholder seg i. Eventuelt må han ha adgang til retur til et annet land. Returadgangen må normalt gjelde i minst tre måneder utover det tidsrom søkeren gis besøksvisum for.
• Søkeren må ikke være innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS). SIS er en felles database for Schengenlandene, hvor landene kan registrere personer som det enkelte land har nektet innreise.
• Søkeren må ikke anses som en trussel for Norges eller andre Schengenlands offentlige orden, indre sikkerhet, folkehelse eller deres internasjonale forbindelser.
• Søkeren må som hovedregel legge fram dokumentasjon på reise-/sykeforsikring. Forsikringen må dekke eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og akutt sykehusbehandling. Forsikringen må gjelde for samtlige Schengenland og ha en minstedekning på 30.000 Euro.

Visum gis ikke dersom det ut fra formålet med oppholdet er et krav om oppholdstillatelse.
Visum gis heller ikke dersom det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av lovens § 17 (bortvisning) eller § 66 (utvisning).

Visum kan nektes dersom det er sannsynlig at visumsøkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet. Visum kan nektes dersom det foreligger innvandringsregulerende hensyn som taler mot at visum gis. I vurderingen av disse hensynene, legges det særlig vekt på et barns behov for kontakt med foreldrene.

SEND OSS FORESPØRSEL OM VISUM